تنظیمات خودکار توسط سیستم

بخش مهمی در این سیستم قرار داده شده که به صورت خودکار یک سری از وظایف را انجام میدهد

برای ورود به این بخش : Setting >Automation Settings

در این بخش تنظیماتی از جمله

1 - زمان ساسپند کردن در صورت عدم پرداخت صورت حساب
2- زمان حذف سرویس از سرور در صورت عدم چپرداخت صورت حساب

3- زمان ارسال اولین صورت حساب
4- دومین صورت حساب و ...

5- برای سرویس های هاست و ...

و همچنین دامنه قرار دارد که بر اساس سیاست های کاری میتوانید تعیین کنید.

Support Ticket Settings:
تنظیماتی وجود دارد که به شما این امکان را میدهد که تعییه کنید اگر به یک تیکت پاسخ دادید تیکت در صورتی که به همان حالت پاسخ داده شد قرار گرفته باشد
پس از 72 یا 24 یا ... ساعت بسته شود.

Miscellaneous :
درباره این تنظیمات توضیح خاصی لازم نیست و نیازی به تغییر نیست. تیک هر دو باید فعال باشد
.

پس از پر کردن فرم شما باید سیستم اتوماتیک را فعال کنید.


به هاست سایت متصل شوید و از بخش cron یک cron بسازید البته معمولا تنظیم میکنند هر 12 ساعت اجرا شود و به برنامه زیر لینک کنید.

php -q /home/afaghhos/domains/afaghhosting.net/public_html/clients/admin/cron.php

ارسال نظر