جلوگیری از ارسال ایمیل عمومی به بعضی از کاربران سایت

قسمت mass maill toold به شما این امکان را میدهد تا بر اساس یک سری ***** گذاری ایمیل های سریاسری به کاربران مورد نظر خود ارسال کنید.
اما بعضی از کاربران از این امر رضایت ندارند و مایل هم نیستند ایمیل های سایت را به اسپم یاکس منتقل کنند
جهت این امر میتوانیم از یک ترفند بهره ببریم و به نوعی کاربران یا تنها خود مدیریت، تعیین کند چه کاربرانی این ایمیل های سراسری را دریافت نکنند:

پس از ورود به مدیریت به بخش زیر میرویم:
Setup > Custom Client Field

و یک فیلد به نام مثلا Mailing List یا هر نام دیگری ایجاد میکنید.
نوع فیلد را بر روی drop down قرار میدهید و در بخش selected option عبارت زیر را وارد کنید:
yes,no

حال تیک show on order را بزنید و اگر میخواهید مدیریت تعیین کند و اجازه به کاربران ندهید که این بخش را پر کنند، تیک admin only را نیز بزنید
تیک require form نیز پر شود

ارسال نظر